شرکت آتیه پردازش ارتباطات

شماره ثبت: 261951

شناسه ملی: 1010374512

مدیر عامل: مهدی باستان نژاد

رئیس هیئت مدیره: محمود اورعی

آدرس: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک 14، طبقه دوم، واحد 7

کد پستی: 1547916418

شرکت آتیه پردازش ارتباطات

شماره ثبت: 261951

شناسه ملی: 1010374512

مدیر عامل: مهدی باستان نژاد

رئیس هیئت مدیره: محمود اورعی

آدرس: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک 14، طبقه دوم، واحد 7

کد پستی: 1547916418

واحد فروش:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد پشتیبانی:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد فروش:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد پشتیبانی:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)